صرف | sarf(صرف)

؟ ابوطالب اصفهانی ، - 1237 قمری
abū-tāleb-e esfahānī (- 1822)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

ابوطالب اصفهانی ، - 1237 قمری
abo-tāleb-e esfahānī (- 1822)


حاشیه البهجه المرضیه فی شرح الالفیه | ḥāšīyat-ul bahjat-il marḍīyya fī š.-il alfīya(نحو)

ابوطالب اصفهانی ، - 1237 قمری
abo-tāleb-e esfahānī (- 1822)


تحفه الراغب = ترجمه بغیه الطالب فی معرفه المفروض و الواجب | tohfat-or rāqeb = t.-ye boqyat-ot tāleb fī ma‘refat-el mafrūz va-l vājeb(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)


تحفه الراغب = ترجمه بغیه الطالب فی معرفه المفروض و الواجب | tohfat-or rāqeb = t.-ye boqyat-ot tāleb fī ma‘refat-el mafrūz va-l vājeb(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)


تحفه الراغب = ترجمه بغیه الطالب فی معرفه المفروض و الواجب | tohfat-or rāqeb = t.-ye boqyat-ot tāleb fī ma‘refat-el mafrūz va-l vājeb(فقه)

کاظمی ، اسداالله بن اسماعیل ، 1186 - 1237 ؟ قمری
kāzemī, asad-ol-lāh ebn-e esmā‘īl (1773 - 1822)


منهاج الصناعه | menhāj-os senā‘a(طب)

حسینی اصفهانی ، ابوطالب بن محمد علی ، - 1216 قمری
hoseynī esfahānī, abo-tāleb ebn-e mohammad ‘alī(- 1802)


خلاصه الافکار | xulāṣat-ul afkār(تراجم)

ابوطالب لندنی ، ابوطالب بن محمد، 1166 - 1221 قمری
abū-tāleb-e landanī, abo-tāleb ebn-e mohammad (1753 - 1806)


دیوان طالب آملی | d.-e tāleb-e āmolī(شعر)

طالب آملی ، عبداالله بن محمد، 987؟ - 1036 قمری
tāleb-e āmolī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1580 - 1627)


سرورالمومنین فی مناقب امیرالمومنین = کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب | sorūr-ol mo’menīn fī manāqeb-e amīr-el-mo’menīn = kefāyat-ot tāleb fī manāqeb-e ‘alī-y-ebn-e abī-tāleb(تاریخ معصومین)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)