النجدیات | an-najdīyyāt(شعر)

ابیوردی ، محمد بن احمد، - 557 قمری
abīvardī, mohammad ebn-e ahmad(- 1163)


النجدیات | an-najdīyyāt(شعر)

ابیوردی ، محمد بن احمد، - 557 قمری
abīvardī, mohammad ebn-e ahmad(- 1163)


دیوان الابیوردی | d.-ul abīwardī(شعر)

ابیوردی ، محمد بن احمد، - 557 قمری
abīvardī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1163)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

شریشی ، احمد بن عبدالمومن ، 557 - 619 قمری
šarīsī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (1163 - 1223)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

شریشی ، احمد بن عبدالمومن ، 557 - 619 قمری
šarīsī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (1163 - 1223)


شرح مقامات الحریری | š.-u maqāmāt-il-ḥarīrī(ادبیات)

شریشی ، احمد بن عبدالمومن ، 557 - 619 قمری
šarīsī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-mo’men (1163 - 1223)


روض الجنان | rawḍ-ul jinān(فلسفه)

ابیوردی ، ابوالحسن بن احمد، - 966 قمری
abīvardī, ab-ol-hasan ebn-e ahmad (- 1559)


ارکان الایمان | arkān-ol-īmān(کلام و اعتقادات)

ابیوردی ، ابوالحسن بن احمد، - ٩٦٦ قمری
abīvardī, ab-ol-hasan ebn-e ahmad ( - 1559)


الحسنی فی قواعد الحکمه الطبیعیه | al-ḥusnā fī qawā‘id-il ḥikmat-iṭ ṭabī‘īya(فلسفه)

ابیوردی ، ابوالحسن بن احمد، - 966 قمری
abīvardī, ab-ol-hasan ebn-e ahmad (- 1559)


الحسنی فی قواعد الحکمه الطبیعیه | al-ḥusnā fī qawā‘id-il ḥikmat-iṭ ṭabī‘īya(فلسفه)

ابیوردی ، ابوالحسن بن احمد، - 966 قمری
abīvardī, ab-ol-hasan ebn-e ahmad (- 1559)