دیوان خلیل | d.-e xalīl mohammadī, xalīl ( - 20c)(شعر)عوالی الامام ابی حنیفه | ‘awālī-ul imām abi-ḥanīfa(حدیث)

ابن خلیل ، یوسف بن خلیل ، 555 - 648 قمری
ebne xalīl, yūsof ebn-e xalīl (1161 - 1251)


خوان خلیل = دیباجه خوان خلیل | xān-e xalīl = dībāje-ye xān-e xalīl(ادبیات)خوان خلیل = دیباجه خوان خلیل | xān-e xalīl = dībāje-ye xān-e xalīl(ادبیات)دیوان خلیل بکتاش | d.-e xalīl-e baktāš(شعر)

بکتاش ، خلیل بن ابراهیم
baktāš, xalīl ebn-e ebrāhīm


الارث = رساله فی المواریث | al-irṯ = r.-un fi-l mawārīṯ(فقه)

عبداالله بن خلیل ، ق 11 قمری
‘abd-ol-lāh ebn-e xalīl ( - 17c)


شرح نظم الایساغوجی | š.-u naẓm-il-īsāqūjī(منطق)

خلیل ، عبداالله بن عمر، 1105 - 1196 قمری
xalīl, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar (1694 - 1782)


العلم الازلی | al-‘ilm-ul azalī(فلسفه)

قزوینی ، خلیل بن محمد زمان ، ق 12 قمری
qazvīnī, xalīl ebn-e mohammad zamān (- 18c)


نظم الایساغوجی | naẓm-ul īsāqūjī(منطق ، شعر)

خلیل ، عبداالله بن عمر، 1105 - 1196 قمری
xalīl, ‘abd-ol-lāh ebn-e ‘omar(1694 - 1782)


تحفه الایتام | tohfat-ol ītām(کلام و اعتقادات)

صفوی ، خلیل االله بن مهدی ، ق 14 قمری
safavī, xalīl-ol-lāh ebn-e mahdī (-20c)