دیوان ابوالفرج رونی | d.-e ab-ol-faraj-e rūnī(شعر)

ابوالفرج رونی ، ابوالفرج بن مسعود، 492 قمری
ab-ol-faraj-e rūnī, ab-ol-faraj ebn-e mas‘ūd (1100 - )


انتظار الفرج من الفرج | intiẓār-ul faraj min-al faraj(کلام و اعتقادات)

اشراقی ، ولی االله بن هاشم ، ق 15 قمری
ešrāqī, valī-o-llāh ebn-e hāšem (- 21c)


جامع الحکایات = ترجمه الفرج بعد الشده = فرج بعد از شدت | jāme‘-ol hekāyāt = t.-ye al-faraj ba‘d-aš šedda = faraj ba‘d az šeddat(داستان)

دهستانی مویدی ، حسین بن اسعد، ق 8 قمری
dahestānī-ye mo’ayyedī, hoseyn ebn-e as‘ad (- 14c)


جامع الحکایات = ترجمه الفرج بعد الشده = فرج بعد از شدت | jāme‘-ol hekāyāt = t.-ye al-faraj ba‘d-aš šedda = faraj ba‘d az šeddat(داستان)

دهستانی مویدی ، حسین بن اسعد، ق 8 قمری
dahestānī-ye mo’ayyedī, hoseyn ebn-e as‘ad (- 14c)


معارج الاملاک الی تشریح الافلاک | ma‘ārij-ul amlāk ilā tašrīḥ-il aflāk(هیئت)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad(- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


تذکره العنوان = تذکره عنوان الشرف = تذکره عنوان البحث | taḏkirat-ul ‘unwān = taḏkirat-u ‘unwān-iš šaraf = taḏkirat-u ‘unwān-il baḥṯ(چند دانشی)

حویزی ، فرج االله بن محمد، - 1100 قمری
hovayzī, faraj-ol-lāh ebn-e mohammad (- 1689)


الاغانی | al-aġānī(ادبیات)

ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین ، 284 - 356 قمری
ab-ol-faraj-e esfahānī, ‘alī ebn-e hoseyn (898-968)