الثمرات (ثمرات الایات ) | aṯ-ṯamarāt (ṯamarāt-ul āyāt)(اسطرلاب)کشف المحجه لثمره المهجه = اسعاد ثمره الفواد علی سعاده الدنیا و المعاد | kašf-ul maḥajja li-ṯamarat-il muhajja = as‘ād-u ṯamarat-il fu’ād ‘alā sa‘ādat-id dunyā wa-l ma‘ād(عرفان و تصوف ، اخلاق)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


کشف المحجه لثمره المهجه = اسعاد ثمره الفواد علی سعاده الدنیا و المعاد | kašf-ul maḥajja li-ṯamarat-il muhajja = as‘ād-u ṯamarat-il fu’ād ‘alā sa‘ādat-id dunyā wa-l ma‘ād(عرفان و تصوف ، اخلاق)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


زهر الاداب و ثمره الالباب | zahr-ul ādāb wa ṯamarat-ul albāb(ادبیات)

حصری ، ابراهیم بن علی ، - 413 ؟ قمری
hosrī, ebrāhīm ebn-e ‘alī (- 1023)


ثمره الارشاد و تمزیج الارواح و الاجساد | ṯamarat-ul iršād wa tamzīj-ul arwāḥ wa-l ajsād(کیمیا)

ازنیقی ، علی بن خسرو، - 1018 قمری
eznīqī, ‘alī ebn-e xosrow (- 1610)


نتائج ثمرات معارف الافهام | natā’ij-u ṯamarāt-i m‘ārif-ul afhām(پاسخ پرسشها)

طرینی ، عبدالجواد بن ابراهیم ، - 1073 قمری
tarīnī, ‘abd-ol-javād ebn-e ebrāhīm(- 1663)


الترجمان المفتح لثمرات کمائم البستان | at-tarjumān-ul muftiḥ li-ṯamarāt-i kamā’im-il bustān(تراجم)

ابن مظفر، محمد بن احمد، - 925 ؟ قمری
ebn-e mozaffar, mohammad ebn-e ahmad ( - 1519)


ثمره الفواد = اسرار الصلاه | ṯamarat-ul fu’ād = asrār-uṣ ṣalāt(فلسفه احکام)

شریف لاهیجی ، قطب الدین محمد بن علی ، - 1097 قمری
šarīf-e lāhījī, qotb-od dīn mohammad ebn-e ‘alī (- 1686)


هدایه الفواد الی نبذه من احوال المعاد = ثمره الفواد | hidāyat-ul fu’ād ilā nabḏat-in min aḥwāl-il ma‘ād = ṯamarat-ul fu’ād(کلام و اعتقادات)

خواجوئی ، محمد اسماعیل بن حسین ، - 1173 قمری
xājū’ī, mohammad esmā‘īl ebn-e hoseyn(- 1760)


کشف الایات = کشف الایات الباهرات | kašf-ul āyāt = kašf-ul āyāt-il bāhirāt(فهرست ، علوم قرآن)

نصیری طوسی ، محمد رضا بن عبدالحسین ، - 1100 قمری
nasīrī tūsī, mohammad rezā ebn-e ‘abd-ol-hoseyn(- 1689)