علم | ‘elm()

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


اختیار | extīyār()

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


حبوه میت | hebve-ye meyyet(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
Šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


تقلید و افتاء | taqlīd wa iftā’(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


وجه وجوب | vajh-e vojūb(اصول فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


غسل و نماز میت | qosl va namāz-e meyyet(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


العصمه | al-‘iṣma(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


صید و ذباحه ( مساله ای در) | seyd va zebāhe (mas’ale-ī dar)(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


شرح عبارت «لو کان الترک من طهارتین ...» | š.-e ‘ebārat-e «lav kān-at-tark-o men tahāratayn ... »(فقه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


بداء = قضا و قدر | badā’ = qazā va qadar(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī ،mohammad ebn-e hasan (1624-1687)