سر الاسرار من علم المختار | sirr-ul asrār min ‘ilm-il muxtār(کیمیا)

شرقی ، محمد بن رستم
Šarqī, mohammad ebn-e rostam


پرکار التام | parkār-ut tām(ریاضیات)

ابوسهل کوهی ، ویجن بن رستم ، - 405 ؟ قمری
abū-sahl-e kūhī, vayjan ebn-e rostam (- 1015)


داستان رستم | dāstān-e rostam(داستان)وسیله المقاصد الی احسن المراصد | wasīlat-ul maqāṣid ilā aḥsan-il marāṣid(دستور زبان)

مولوی ، خطیب رستم ، قرن 10 قمری
mowlavī, xatīb rostam( - 16c)


سرگذشت سهراب بیگ خرم آبادی | sargozašt-e sohrāb bayg-e xorram ābādī(تاریخ)

خرم آبادی ، سهراب بیگ بن رستم بیگ
xorram-ābādī, sohrāb beyg ebn-e rostam beyg


دو یادداشت از محمد حسین بن مصطفی همدانی و محمد صادق بن محمد تقی حسینی | do yāddāšt az mohammad hoseyn ebn-e mostafā hamadānī va mohammad sādeq ebn-e mohammad taqī- ye hoseynī(متفرقه)هدیه القاصر الی مولاه محمد الباقر | hedyat-ol qāser elā mawlāh mohammad-il bāqer(تاریخ معصومین)

مدرس یزدی ، محمد علی بن محمد، 1193 - 1265 قمری
modarres-e yazdī, mohammad ‘alī ebn-e mohammad (1779 - 1849)


برهانیه جلیله فی تفضیل آل محمد علی جمیع البریه | borhānīyat-on jalīla fī tafzīl-e āl-e mohammad ‘alā jamī‘-el barīyya(کلام و اعتقادات)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘ (- 1819)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن محمد حسین بن محمد باقر، ق 12 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 18c)


شرح خلاصه الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb(ریاضیات)

یزدی ، محمد باقر بن محمد حسین بن محمد باقر، ق 12 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e mohammad hoseyn ebn-e mohammad bāqer (- 18c)