معمیات = مجمع الاسماء | mo‘ammayāt = majma‘-ol asmā’(معما)

شاملو، عباسقلی بن حسن ، ق 12 قمری
Šāmlū,‘abbās-qolī ebn-e hasan(- 18c)


بلاغت | balāqat(بلاغت)

تهرانی ، محمد حسن بن عباسقلی ، ق 14 قمری
tehrānī, mohammad hasan ebn-e ‘abbās-qolī (- 20c)


بیطارنامه | baytār-nāme(حیوان شناسی)

بیگدلی ، عباسقلی ، ق 11 قمری
bīgdelī, ‘abbās-qolī (- 17c)


دروس مدرسه حقوق | dorūs-e madrese-ye hoqūq(اقتصاد)

حیران ، عباسقلی بن محتشم الدوله ، ق 14 قمری
heyrān, ‘abbās-qolī ebn-e mohtašam-od-dowle (- 20c)


عوامل ملامحسن (ترجمه ) | ‘avāmel-e mollā-mohsen (t.)(نحو)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī


برهان قاطع (منتخب ) | borhān-e qāti‘ (mn.)(لغت)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī (1852-1924)


خرقه بخیه | xerqe-ye baxīye(طب)

شاملو، مرتضی بن حسن ، ق 11 قمری
šāmlū, morteza ebn-e hasan (- 17c)


خرقه بخیه | xerqe-ye baxīye(طب)

شاملو، مرتضی بن حسن ، ق 11 قمری
šāmlū, morteza ebn-e hasan (- 17c)


خرقه بخیه | xerqe-ye baxīye(طب)

شاملو، مرتضی بن حسن ، ق 11 قمری
šāmlū, morteza ebn-e hasan (- 17c)


خرقه بخیه | xerqe-ye baxīye(طب)

شاملو، مرتضی بن حسن ، ق 11 قمری
šāmlū, morteza ebn-e hasan (- 17c)