نزهه الارواح و روضه الافراح = تاریخ الحکماء | nuzhat-ul arwāḥ wa raw۳at-ul afrāḥ = tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)

شهرزوری ، محمد بن محمود، ق 7 قمری
Šahrzūrī,mohammad ebn-e mahmūd(- 13c)


دیوان محمود ملک الشعرا | d.-e mahmūd-e malek-oš-šo‘arā(شعر)

محمود خان ملک الشعراء، محمود بن محمد حسین ، 1228 - 1311 قمری
mahmūd xān malek-oš-šo‘arā’, mahmūd ebn-e mohammad hoseyn (1813 - 1894)


ضیاء المحمود | zīyā’-ol mahmūd(طب)

محمود میرزا قاجار، 1214 - 1271 ؟ قمری
mahmūd mīrzā qājār (1800 - 1855)


سفینه المحمود = مجمع محمودی | safīnat-ol-mahmūd = majma‘-e mahmūdī(ادبیات)

محمود میرزا قاجار، 1214 - 1271 ؟ قمری
mahmūd mīrzā qājār (1800 - 1855)


انیس الوحده و جلیس الخلوه | anīs-ul waḥda wa jalīs-ul xalwa(اخلاق)

گلستانه ، محمود بن محمود، - 801 قمری
golestāne, mahmūd ebn-e mahmūd (- 1399)


گلشن محمود | golšan-e mahmūd(تراجم)

محمود میرزا قاجار، 1214 - 1271 ؟ قمری
mahmūd mīrzā qājār (1800 - 1855)

ﺍﻫﺪﺍ ﺑﻪ: ﻓﺘﺢ ﻋﻠﻲ ﺷﺎﻩ ﻗﺎﺟﺎﺭ (۱۲۱۱ - ۱۲۵۰ﻕ) ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺄﻟﻴﻒ: ۱۲۳۶ﻕ ﺗﺬﻛﺮﻩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺘﺤ??

الصوم | aṣ-ṣawm(فقه)

محمود بن محمد، 13 قمری
mahmūd ebn-e mohammad (19c -)


الزکاه | az-zakāt(فقه)

محمود بن محمد، 13 قمری
mahmūd ebn-e mohammad (19c -)


فقه | feqh(فقه)

محمود بن عبدالمجید
mahmūd ebn-e ‘abd-ol-majīd


رساله الصلاه (ترجمه ) | r.-uṣ ṣalāt (t.)(فقه)

محمود بن محمد، 13 قمری
mahmūd ebn-e mohammad (19c -)