الملل و النحل = ملل و نحل شهرستانی | al-milal wa-n niḥal = melal va nehal-e šahrestānī(ادیان و مذاهب)

شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم ، 479؟ - 548 ؟ قمری
Šahrestānī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm (1087 - 1154)


الملل و النحل = ملل و نحل شهرستانی | al-milal wa-n niḥal = melal va nehal-e šahrestānī(ادیان و مذاهب)

شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم ، 479؟ - 548 ؟ قمری
Šahrestānī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm (1087 - 1154)


الملل و النحل = ملل و نحل شهرستانی | al-milal wa-n niḥal = melal va nehal-e šahrestānī(ادیان و مذاهب)

شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم ، 479؟ - 548 ؟ قمری
Šahrestānī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm (1087 - 1154)


الدر و المرجان فی علمی المعانی و البیان | ad-durr wa-l marjān fī ‘ilmay-il ma‘ānī wa-l bayān(معانی بیان)

شهرستانی ، هبه الدین ، 1301 - 1386 قمری
šahrestānī, hebat-od-dīn (1884 - 1966)


دیوان اسیر اصفهانی | d.-e asīr-e esfahānī(شعر)

اسیر شهرستانی ، جلال بن مومن ، 1029 - 1069 قمری
asīr-e šahrestānī, jalāl ebn-e mo’men (1620 - 1659)


تحقیق ادله الاحکام عند غیاب الامام | taḥqīq-u adillat-il aḥkām ‘ind-a ġīyāb-il imām(اصول فقه)

شهرستانی ، محمد حسین بن محمد علی ، 1255 - 1315 قمری
šahrestānī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad ‘alī (1839-1898)


تنبیه الانام علی مفاسد ارشاد العوام | tanbīh-ol anām ‘alā mafāsed-e eršād-el ‘avām(کلام و اعتقادات)

شهرستانی ، محمد حسین بن محمد علی ، 1255 - 1315 قمری
šahrestānī, mohammad hoseyn ebn-e mohammad ‘alī (1839 - 1898)


تقلید المیت | torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)(فقه)الرساله الشبهاتیه | ar-r.-uš-šubahātīya(فقه)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)


الفوائد و النکات | al-fawā’id wa-n nukāt(لغت)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)