نحو میر | nahv-e mīr(نحو)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī,‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


صرف میر | sarf-e mīr(صرف)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī-ye-bn-e mohammad (1340 - 1414)


صرف میر | sarf-e mīr(صرف)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī-ye-bn-e mohammad (1340 - 1414)


صرف میر | sarf-e mīr(صرف)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī-ye-bn-e mohammad (1340 - 1414)


صرف میر | sarf-e mīr(صرف)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī-ye-bn-e mohammad (1340 - 1414)


صرف میر | sarf-e mīr(صرف)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
Jorjānī, ‘alī-ye-bn-e mohammad (1340 - 1414)


امثله | amsele(صرف)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340-1414)


امثله | amsele(صرف)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340-1414)


تقسیم الفاظ = الرساله الحرفیه | jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)(فلسفه)شرح الجمل | š.-ul-jumal(منطق)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)