طب النبوی = طب النبی | ṭibb-un nabawī = ṭibb-un nabī(طب ، حدیث)

حسینی ، محمد بن اکبر، ق 12 قمری
hoseynī, mohammad ebn-e akbar (- 18c)


طب الائمه = طب اهل البیت | tibb-ul a’imma = ṭibb-u ahl-il bayt(طب ، حدیث)

ابن بسطام ، حسین بن بسطام ، ق 4 قمری
ebn-e bastām, hoseyn ebn-e bastām (- 10c)


طب الائمه = طب اهل البیت | tibb-ul a’imma = ṭibb-u ahl-il bayt(طب ، حدیث)

ابن بسطام ، حسین بن بسطام ، ق 4 قمری
ebn-e bastām, hoseyn ebn-e bastām (- 10c)


طب الائمه = طب اهل البیت | tibb-ul a’imma = ṭibb-u ahl-il bayt(طب ، حدیث)

ابن بسطام ، حسین بن بسطام ، ق 4 قمری
ebn-e bastām, hoseyn ebn-e bastām (- 10c)


طب النبی (ص ) | ṭibb-un nabī (ṣ)(طب ، حدیث)

؟ ابهری ، ابوالوزیر بن احمد
abharī, abolvazīr ebn-e ahmad


القانونچه = المختصر فی صناعه الطب = المختصر فی الطب | al-qānūnča = al-muxtaṣar fī ṣinā‘at-it ṭibb = al- muxtaṣar fi-t ṭibb(طب)

چغمینی ، محمود بن محمد، - 745 ؟ قمری
čaqmīnī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1345)


القانونچه = المختصر فی صناعه الطب = المختصر فی الطب | al-qānūnča = al-muxtaṣar fī ṣinā‘at-it ṭibb = al- muxtaṣar fi-t ṭibb(طب)

چغمینی ، محمود بن محمد، - 745 ؟ قمری
čaqmīnī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1345)


القانونچه = المختصر فی صناعه الطب = المختصر فی الطب | al-qānūnča = al-muxtaṣar fī ṣinā‘at-it ṭibb = al- muxtaṣar fi-t ṭibb(طب)

چغمینی ، محمود بن محمد، - 745 ؟ قمری
čaqmīnī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1345)


القانونچه = المختصر فی صناعه الطب = المختصر فی الطب | al-qānūnča = al-muxtaṣar fī ṣinā‘at-it ṭibb = al- muxtaṣar fi-t ṭibb(طب)

چغمینی ، محمود بن محمد، - 745 ؟ قمری
čaqmīnī, mahmūd ebn-e mohammad ( - 1345)


طب النبی (ص ) | ṭibb-un nabī (ṣ)(طب ، حدیث)

مستغفری ، جعفر بن محمد، 350 - 432 قمری
mostaqferī, ja‘far ebn-e mohammad (962 - 1041)