کیمیا | kīmīyā(کیمیا)

تنگلو شاه بابلی ، ق 1 میلادی
tangalū-šāh-e bābelī(- 1c)


کیمیا | kīmīyā(کیمیا)

اخلاطی ، حسین بن علی ، ق 9 قمری
axlātī, hoseyn ebn-e ‘alī(- 15c)


کیمیا (منظوم ) | kīmīyā (manzūm)(کیمیا، شعر)

علی بن بقراطی ، ق 13 قمری
‘alī ebn-e boqrātī(- 19c)


کیمیا = علم صنعت | kīmīyā = ‘elm-e san‘at(کیمیا)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


کیمیا | kīmīyā(کیمیا)کیمیا | kīmīyā(کیمیا)کیمیا | kīmīyā(کیمیا)کیمیا | kīmīyā()کبریت و زیبق = زیبق = ارکان اربعه در صناعت = رساله در کیمیا | kebrīt va zībaq = zībaq = arkān-e arba‘e dar senā‘at = r. dar kīmīyā(کیمیا)

میرفندرسکی ، ابوالقاسم بن میرزا بزرگ ، - 1050 ؟ قمری
mīrfendereskī, ab-ol-qāsem ebn-e mīrzā bozorg(- 1641)


کیمیاء | kīmīyā’(کیمیا)