کیفیه صدور الموجودات عن المبدا الاول | kayfīyyat-u ṣudūr-il mawjūdāt ‘an-il mabda’-il awwal(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


القطیفیه (1) = اجوبه مسائل احمد بن صالح بن طوق (1) | al-qaṭīfīya = ajwibat-u masā’il-i aḥmad ibn-i ṣāliḥ ibn- i ṭuwq(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


القطیفیه (2) = اجوبه مسائل احمد بن صالح بن طوق (2) | al-qaṭīfīya = ajwibat-u masā’il-i aḥmad ibn-i ṣāliḥ ibn- i ṭuwq(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


القطیفیه (1) = اجوبه مسائل احمد بن صالح بن طوق (1) | al-qaṭīfīya = ajwibat-u masā’il-i aḥmad ibn-i ṣāliḥ ibn- i ṭuwq(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


ملحقات رساله قطیفیه = اجوبه مسائل احمد بن صالح قطیفی | molhaqqāt-e r.-ye qatīfīyya = ajveba-ti masā’el-e ahmad-e bn-e sāleh qatīfī(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


سوال و جواب درباره عقاید فرقه شیخیه | so’āl va javāb dar bāra-ye ‘aqāyed-e ferqa-ye šeyxīya(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)


النبوه الخاصه و الولایه الخاصه = اثبات النبوه | an-nubuwwa-tul xāṣṣa wa-l wilāya-tul xāṣṣa = iṯbāt-un nubuwwa(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


النبوه الخاصه و الولایه الخاصه = اثبات النبوه | an-nubuwwa-tul xāṣṣa wa-l wilāya-tul xāṣṣa = iṯbāt-un nubuwwa(کلام و اعتقادات ، پاسخ پرسشها)

رشتی ، کاظم بن قاسم ، 1212 - 1259 قمری
raštī, kāzem ebn-e qāsem (1798 - 1843)


مسائل | masā’el ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ:(پاسخ پرسشها)مسائل | masā’el ﻏﻴﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ:(پاسخ پرسشها)