منهاج النجاه = شرح حدیث طلب العلم | menhāj-un najāt = š. hadīs-i ṭalab-ul ‘ilm(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


منهاج النجاه = شرح حدیث طلب العلم | menhāj-un najāt = š. hadīs-i ṭalab-ul ‘ilm(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


منهاج النجاه = شرح حدیث طلب العلم | menhāj-un najāt = š. hadīs-i ṭalab-ul ‘ilm(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


منهاج النجاه = شرح حدیث طلب العلم | menhāj-un najāt = š. hadīs-i ṭalab-ul ‘ilm(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


منهاج النجاه = شرح حدیث طلب العلم | menhāj-un najāt = š. hadīs-i ṭalab-ul ‘ilm(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


شرح حدیث «نحن معاشر الانبیاء لانورث » | š.-u ḥadīṯ-i «naḥn-u ma‘āšir-al-anbīyā’ lā nuriṯ»(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


شرح حدیث «نحن معاشر الانبیاء لانورث » | š.-u ḥadīṯ-i «naḥn-u ma‘āšir-al-anbīyā’ lā nuriṯ»(کلام و اعتقادات ، شرح حدیث)

مفید، محمد بن محمد، 336 - 413 قمری
mofīd, mohammad ebn-e mohammad (948 - 1023)


نوادر العلوم | navāder-ol ‘olūm(کلام و اعتقادات ، حدیث)حدیث الثقلین = شرح حدیث الثقلین = تعیین الثقل الاکبر | hadīṯ-uṯ ṯaqalayn = š.-u hadīṯ-iṯ ṯaqalayn = ta‘yīn-uṯ ṯaql-il akbar(کلام و اعتقادات)

بحرانی ، مکی بن صالح ، ق 12 قمری
bahrānī, makkī ebn-e sāleh (- 18c)


جنت و نار = بهشت و دوزخ = حدیث قبض روح (ترجمه دو حدیث ) | jannat va nār = behešt va dūzax = hadīs-e qabz-e rūh (t.-ye do hadīs)(کلام و اعتقادات)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)