الاعتقادات و الاخلاق | al-i‘tiqādāt wa-l-axlāq(کلام و اعتقادات ، اخلاق)الفرق بین الالحاد و التوحید | al-farq bayn-al ilḥād wa-t tawḥīd(کلام و اعتقادات ، اخلاق)

ابواسحاق بن نظام ، ق 9 قمری
ābūeshāq ebn-e nezām (- 15c)


النساء الکبیره | an-nisā’-ul kabīra(کلام و اعتقادات ، اخلاق)

هادی المستجیبین ، حمزه بن علی ، - 433 قمری
hādī-yol-mostajībīn, hamzat-ebn-e ‘alī(- 1042)


الشوارق اللامعه و السبحات الساطعه | šawāriq-ul lāmi‘a wa-s sabaḥāt-is sāṭi‘a(کلام و اعتقادات ، اخلاق)

ابن طی ، محمد بن حسن ، ق 10 قمری
ebn-e tayy, mohammad ebn-e hasan (- 16c)


وصیت نامه | vasīyyat-nāme(کلام و اعتقادات ، اخلاق)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


اثبات المبدء و صفاته و العمل المقرب الی االله | iṯbāt-ul mabda’ wa ṣifāt-i-hī wa-l ‘amal-il muqarrib ila-a lāh()

ابن کمونه ، سعد بن منصور، - 683 قمری
ebn-e kamūne, sa‘d ebn-e mansūr ( - 1285)


حاشیه حاشیه الجرجانی علی تسدید القواعد | ḥāšīyat-u ḥāšīyat-il jurjānī ‘alā tasdīd-il qawā‘id(کلام و اعتقادات ، اخلاق)اخلاق عالم آرا = اخلاق محسنی | axlāq-e ‘ālam ārā = axlāq-e mohsenī(اخلاق)

فانی کشمیری ، محسن بن حسن ، - 1081 قمری
fānī kešmīrī ،mohsen ebn-e hasan ( - 1671)


توضیح الاخلاق = شرح اخلاق ناصری = تصفیه اخلاق ناصری | towzīh-ol axlāq = š.-e axlāq-e nāserī = tasfīye-ye axlāq-e nāserī(اخلاق)

سلطان العلماء، حسین بن محمد، 1001 - 1064 قمری
soltān-ol-‘olamā’, hoseyn ebn-e mohammad (1593 - 1654)


جزوه درس اخلاق کلاس پنجم | jozve-ye dars-e axlāq-e kelās-e panjom(اخلاق)