مفاتیح الدعوات | mafātīh-od da‘avāt(چند دانشی)جزوات درسی | jozavāt-e darsī(چند دانشی)المجمع الخامس فی خلاصه علم الکلام | al-majma‘-ul xāmis fī xulāṣat-i ‘ilm-il kalām(چند دانشی)جزوات درسی | jozavāt-e darsī(چند دانشی)

راهنما، مهدی ، ق 14 قمری
rāhnamā, mahdī (- 20c)


انوار البصائر | anwār-ul baṣā’ir(چند دانشی)

حسن بن محمد شریف ، ق 13 قمری
hasan ebn-e mohammad šarīf (- 19c)


المجمع السادس فی خلاصه علم اصول الفقه | majma‘-us sādis fī xulāṣat-i ‘ilm-i usūl-il fiqh(چند دانشی)انوار البصائر | anwār-ul baṣā’ir(چند دانشی)

حسن بن محمد شریف ، ق 13 قمری
hasan ebn-e mohammad šarīf (- 19c)


چهار مقاله | čahār maqāle(چند دانشی)

نظامی ، احمد بن عمر، - 560 قمری
nezāmī, ahmad ebn-e ‘omar (- 1166)


جزوات درسی سال پنجم | jozavāt-e darsī-ye sāl-e panjom(چند دانشی)

راهنما، مهدی ، ق 14 قمری
rāhnamā, mahdī (- 20c)


الوجیزه | al-wajīza(چند دانشی)

حسینی خراسانی ، محمد بن حسن ، - 1322 قمری
hoseynī xorāsānī, mohammad ebn-e hasan( - 1904)