پاسخ چند پرسش | pāsox-e čand porseš(پاسخ پرسش ها، کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد قاسم بن کریم ، ق 14 قمری
kermānī, mohammad qāsem ebn-e karīm (- 20c)


پاسخ به دو پرسش | pāsox be do porseš(پاسخ پرسش ها)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


پرسش و پاسخ | porseš va pāsox(گوناگون)بدو الخلق | badw-ul xalq(پاسخ پرسش ها)

سموقی ، علی بن احمد، ق 5 قمری
sammūqī, ‘alī ebn-e ahmad (- 11c)


الاسئله و الاجوبه | al-as’ila wa-l ajwiba(پاسخ پرسش ها)

بطلمیوس ، کلاودیوس ، ش ، 100؟ - 178 میلادی
batlamīyūs, kelāvdīyūs, š (100 - 178)


اجوبه المسائل | ajwibat-ul masā’il(پاسخ پرسش ها)

بحرانی ، علی بن عبداالله، - 1319 قمری
bahrānī, ‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh ( - 1902)


اجوبه المسائل | ’ajwabat-ul-masā’il(پاسخ پرسش ها)

شرفی ، حسین بن ناصر، - 1111 قمری
šarafī, hoseyn ebn-e nāser ( - 1700)


اجوبه المسائل الطرابلسیات الاولی | ajwibat-ul masā’il-iṭ ṭirāblusīyyā al-ulā(پاسخ پرسش ها)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


اجوبه مسائل فتحعلی شاه قاجار | ahsāīī, ahmad-e-bn-e zeyn-od-dīn (1753 - 1826)(پاسخ پرسش ها)اجوبه مسائل الفقهیه | ajvebat-u masā’il-il fiqhīyya(فقه ،پاسخ پرسش ها)

شهید اول ، محمد بن مکی ، 734 - 786 قمری
šahīd-e avval, mohammad ebn-e makkī (1334 - 1385)