وجیزه فی اوصاف اهل العصمه | wajīza-tun fī awṣāf-i ahl-il ‘iṣma(کلام و اعتقادات)

؟ نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816 - 1883)


وجیزه الاحکام (ترجمه ) | wajīza-tul aḥkām (t.)(فقه)

خراسانی ، محمد باقر بن ابراهیم ، ق 13 قمری
xorāsānī, mohammad bāqer ebn-e ebrāhīm( - 19c)


اوصاف النساء | awṣāf-un nisā’(متفرقه)وجیزه = رساله عملیه = اصول وفروع دین | vajīze = r.-ye ‘amalīye = osūl va forū‘-e dīn(کلام و اعتقادات ، فقه)

محمد علی بن مقصود علی ، ق 13 قمری
mohammad ‘alī ebn-e maqsūd ‘alī( - 19c)


الحرکه و صورتها = وجیزه = مقوله الحرکه | al-ḥarika wa ṣūrat-u-hā = wajīza = maqūlat-ul ḥarika(فلسفه)

میرفندرسکی ، ابوالقاسم بن میرزا بزرگ ، - 1050 ؟ قمری
mīrfendereskī, ab-ol-qāsem ebn-e mīrzā bozorg (- 1641)


وجیزه التجوید فی ارشاد و تعلیم کتاب الحکیم | vajīza-tot tajvīd fī eršād va ta‘līm-e k.-el hakīm(تجوید)

کاشانی ، محمد شریف بن محمد باقر، ق 13 قمری
kāšānī, mohammad šarīf ebn-e mohammad bāqer(-19c)


العصمه عن الضلال | al-‘iṣma ‘an-iḍ ḍilāl(کلام و اعتقادات)

حسنی ، حسن بن احمد، - 1084 قمری
hasanī, hasan ebn-e ahmad (- 1674)


العصمه | al-‘iṣma(کلام و اعتقادات)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


اوصاف ناصری | ovsāf-e nāserī(شعر، تاریخ ایران)

سپهر کاشانی ، عباسقلی بن محمد تقی ، 1268 - 1342 قمری
sepehr-e kāšānī, ‘abbās-qolī ebn-e mohammad taqī (1852-1924)


اوصاف الاشراف | ovsāf-ol ašrāf(عرفان و تصوف ، اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)