وجودیه = رساله فی الوجود = الوجود و تحقیق مراتبه = اقسام وجود | wujūdīya = r.-un fi-l wujūd = wujūd wa taḥqīq-i marātibuh = aqsām-i wujūd(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


وجودیه = رساله فی الوجود = الوجود و تحقیق مراتبه = اقسام وجود | wujūdīya = r.-un fi-l wujūd = wujūd wa taḥqīq-i marātibuh = aqsām-i wujūd(فلسفه)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


وحده الوجود = رساله فی الوجود | waḥdat-ul wujūd = r.-un fi-l wujūd(فلسفه)

رضوی قمی ، محمد بن محمد باقر، 1100 - 1160 ؟ قمری
razavī qomī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1689 - 1747)


وجودیه = وحدت وجود = مراتب وجود = رساله وجود = مراتب موجودات | vojūdyye = vahdat-e vojūd = marāteb-e vojūd = r.-ye vojūd = marāteb-e mowjūdāt(فلسفه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


وجودیه = وحدت وجود = مراتب وجود = رساله وجود = مراتب موجودات | vojūdyye = vahdat-e vojūd = marāteb-e vojūd = r.-ye vojūd = marāteb-e mowjūdāt(فلسفه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


وجودیه = وحدت وجود = مراتب وجود = رساله وجود = مراتب موجودات | vojūdyye = vahdat-e vojūd = marāteb-e vojūd = r.-ye vojūd = marāteb-e mowjūdāt(فلسفه)

جرجانی ، علی بن محمد، 740 - 816 قمری
jorjānī, ‘alī ebn-e mohammad (1340 - 1414)


مراتب الوجود = مرآت الوجود | marāteb-ol vojūd = mer’āt-ol vojūd(عرفان و تصوف)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)


مراتب الوجود = مرآت الوجود | marāteb-ol vojūd = mer’āt-ol vojūd(عرفان و تصوف)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)


معیه الواجب الحق بالموجودات = سریان الوجود = المعیه (رساله فی ) | ma‘īyyat-ul wājib-il ḥaq bi-l-mawjūdāt = sarayān-ul wujūd = al-ma‘īyya (r.-un fi)(فلسفه)

؟ حسینی دشتکی ، احمد بن ابراهیم ، - 1015 قمری
hoseynī daštakī,ahmad ebn-e ebrāhīm(- 1607)


التشکیک (رساله فی تحقیق مساله ...) = مقامات = رساله تشکیک در ماهیت = اقسام التشکیک و حقیقته | at-taškīk (r.-un fī taḥqīq-i mas’ala ...) = maqāmāt = r.- ye taškīk dar māhīyat = aqsām-ut taškīk wa ḥaqīqat-u- h(فلسفه)

رفیعا، محمد بن حیدر، 997 - 1080 ؟ قمری
rafī‘ā, mohammad ebn-e heydar (1589 - 1670)