شرح فارسی هیات = شرح هیئت قوشچی | š.-e fārsī hey’at = š.-e hey’at-e qūščī(هیات)شرح شمسیه | š.-e šamsīyya(هیات)قبله | qeble(هیات ، فقه)الالات الرصدیه | al-ālāt-ur raṣadīyya(هیات)صفه المنازل (منظوم ) | ṣifat-ul manāzil (manẓūm)(هیات ، شعر)تنقیح مقاله در توضیح رساله = شرح هیات قوشچی | /(هیئت / فارسی)حل و عقد | hal va ‘aqd(هیات)

زاهدی لاری ، عبدالحی بن عزالدین ، ق 11 قمری
zāhedī lārī, ‘abd-ol-hayy ebn-e ‘ezz-od-dīn ( - 17c)


حل المسائل | hall-ol masā’el(هیات)

زاهدی لاری ، عبدالحی بن عزالدین ، ق 11 قمری
zāhedī lārī, ‘abd-ol-hayy ebn-e ‘ezz-od-dīn ( - 17c)


برهان الکفایه | borhān-ol kefāya(هیات)

شریف بکری ، علی بن محمد، ق 7 قمری
šarīf bakrī, ‘alī ebn-e mohammad (- 13c)


حل المسائل | hall-ol masā’el(هیات)

زاهدی لاری ، عبدالحی بن عزالدین ، ق 11 قمری
zāhedī lārī, ‘abd-ol-hayy ebn-e ‘ezz-od-dīn ( - 17c)