تحریر الطلوع و الغروب | taḥrīr-uṭ ṭulū‘ wa-l ġurūb(هیات ، ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


حاشیه شرح التجرید الجدید = حاشیه بر شرح الهیات تجرید = تعلیقه بر الهیات شرح تجرید | ḥāšīyat-u š.-it tajrīd-il jadīd = hāšīye bar š.-e elāhīyāt-e tajrīd = ta‘līqe bar elāhīyāt-e š.-e tajrīd(کلام و اعتقادات)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


قبله الافاق = قبله آفاق | qiblat-ul āfāq = qeble-ye āfāq(هیات ، فقه)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan ( - 1685)


اختیارات الایام (کبیر) | ixtīyārāt-ul ayyām (kabīr)(هیات ، پیشگویی)

مجلسی ، محمد باقر بن محمد تقی ، 1037 - 1110 قمری
majlesī, mohammad bāqer ebn-e mohammad taqī (1628 - 1699)


الهی نامه = مناجات = الهیات = سجعیات | elāhī-nāme = monājāt = elāhīyāt = saj‘īyyāt(عرفان و تصوف)

انصاری ، عبداالله بن محمد، 396 - 481 قمری
ansārī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1006-1089)


تشریح الافلاک | tašrīḥ-ul aflāk(هیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


تشریح الافلاک | tašrīḥ-ul aflāk(هیات)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


حاشیه شرح التجرید الجدید = حاشیه بر شرح الهیات تجرید = تعلیقه بر الهیات شرح تجرید | ḥāšīyat-u š.-it tajrīd-il jadīd = hāšīye bar š.-e elāhīyāt-e tajrīd = ta‘līqe bar elāhīyāt-e š.-e tajrīd(کلام و اعتقادات)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1550)


الهی نامه = مناجات = الهیات = سجعیات | elāhī-nāme = monājāt = elāhīyāt = saj‘īyyāt(عرفان و تصوف)

انصاری ، عبداالله بن محمد، 396 - 481 قمری
ansārī, ‘abd-ol-lāh ebn-e mohammad (1006-1089)


تحفه نظامیه = شرح سی فصل | tohfe-ye nezāmīye = š.-e sī fasl(هیات)

رویانی لاهیجی ، عبدالقادر بن حسن ، 844 - 925 قمری
royānī lāhījī, ‘abd-ol-qāder ebn-e hasan (1441-1519)