علوم غریبه | ‘olūm-e qarībe(علوم غریبه)

نجف آبادی ، هاشم ، - 1339 شمسی
najaf ābādī, hāšem (- 1960)


علوم غریبه | ‘olūm-e qarībe(علوم غریبه)علوم غریبه | ‘olūm-e qarībe(علوم غریبه)معیار الساعات | me‘yār-os sā‘āt(هیئت ، علوم غریبه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


معیار الساعات | me‘yār-os sā‘āt(هیئت ، علوم غریبه)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


شعبده | šo‘bade(علوم غریبه)طلسمات | telesmāt(علوم غریبه)طلسمات | telesmāt(علوم غریبه)حروف | horūf(علوم غریبه)زایرجه | zayirja(علوم غریبه)