کفایه التعلیم فی صناعه التنجیم | kefāyat-ol ta‘līm fī senā‘at-en tanjīm(هیئت)

مسعودی غزنوی ، محمد بن مسعود، ق 6 قمری
mas‘ūdī qaznavī, mohammad ebn-e mas‘ūd(- 12c)


تحریر جرمی النیرین و بعدیهما | taḥrīr-u jirmay-in nayyirayn wa bu‘day-himā(هیئت ، ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


تحریر ظاهرات الفلک | taḥrīr-u ẓāhirāt-il falak(هیئت ، ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


تحریر المجسطی = تحریر مجسطی | taḥrīr-ul majasṭī = tahrīr-e majastī(هیئت)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


العمل بربع المقنطرات | al-‘amal bi-rub‘-il muqanṭarāt(هیئت)

ابن مجدی ، احمد بن رجب ، 767؟ - 850 قمری
ebn-e majdī, ahmad ebn-e rajab (1366 - 1447)


الکره ذات الکرسی | al-kurat-u ۶āt-ul kursī(هیئت)مرآه العجائب (مختصر) | mir’āt-ul ‘ajā’ib (mx.)(هیئت)

اوفی ، محمود بن احمد، - 1045 قمری
awfā, mahmūd ebn-e ahmad (- 1636)


شرح الملخص فی الهیئه | š.-ul-mulaxxas fi-l-hay’a(هیئت)

قاضی زاده رومی ، موسی بن محمود، - 815 قمری
qāzī-zāde rūmī, mūsā ebn-e mahmūd (- 1413)


طالع مردان | tāle‘-e mardān(هیئت)فارسی هیئت = هیئت قوشچی = فتحیه | fārsī hey’at = hey’at-e qūščī = fathīye(هیئت)

قوشچی ، علی بن محمد، - 879 قمری
qūščī, ‘alī ebn-e mohammad (- 1475)