تحریر اصول اقلیدس = تحریر اصول الهندسه و الحساب = تحریر اقلیدس | taḥrīr-u usūl-i uqlīdis = taḥrīr-u usūl-il hindisa wa-l ḥisāb = taḥrīr-u uqlīdes(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


تحریر کتاب الماخوذات فی اصول الهندسه = تحریر ماخوذات ارشمیدس | taḥrīr-u k.-il ma’xūḏāt fī usūl-il hindisa = tahrīr-e ma’xūzāt-e arašmīdos(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


شرح اشکال التاسیس | š.-u aškāl-it ta’sīs(هندسه)

قاضی زاده رومی ، موسی بن محمود، - 815 قمری
qāzī-zāde rūmī, mūsā ebn-e mahmūd (- 1413)


هندسه | hendese(هندسه)

شیروانی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1098 قمری
šīrvānī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1687)


تحریر اصول اقلیدس = تحریر اصول الهندسه و الحساب = تحریر اقلیدس | taḥrīr-u usūl-i uqlīdis = taḥrīr-u usūl-il hindisa wa-l ḥisāb = taḥrīr-u uqlīdes(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


تحریر کتاب الماخوذات فی اصول الهندسه = تحریر ماخوذات ارشمیدس | taḥrīr-u k.-il ma’xūḏāt fī usūl-il hindisa = tahrīr-e ma’xūzāt-e arašmīdos(ریاضیات)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201-1274)


تسطیح (رساله در) | tastīh (r. dar)(هندسه)

مهندس ، محمد شریف ، - 1285 قمری
mohandes, mohammad šarīf ( - 1869)


شبهه الطفره = الزوایه | šubhat-uṭ ṭafra = az-zawīyya(هندسه)

محقق خوانساری ، حسین بن محمد،1016 - 1099 قمری
mohaqqeq-e xānsārī, hoseyn ebn-e mohammad (1608 - 1688)


قطب نمای مساحی و دکلیناتوار | qotb-namā-ye massāhī va deklīnātowār(هندسه)

مهندس ، محمد شریف ، - 1285 قمری
mohandes, mohammad šarīf(- 1869)


الهندسه (ارجوزه ) = منظومه فی علم الهندسه | al-hendese (urjūza) = mnẓ.-un fī ‘alim-il hindisa(هندسه)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624 - 1693)