کراهه العبادات (رساله فی معنی ...) = الافاده الاجماله = افاده الجمالیه = معنی الکراهه فی العبادات | kirāhat-ul ‘ibādāt (r.-un fī ma‘nā …) = al-ifādat-ul ijmālīyya = ifādat-ul jamālīyya = ma‘na-l kirāha fi-l ‘ibādāt(فقه)

آقا جمال خوانساری ، محمد بن حسین ، - 1125 قمری
āqā jamāl-e xānsārī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1713)


نیه العبادات | nīyyat-ul ‘ibādāt(فقه)حکم اخذ الاجره علی العبادات و الشعائر الاسلامیه | /(فقه / عربی)اخذ الاجره علی العبادات | ’axḏ-ul-’ujra ‘al-al-‘ibādāt(فقه)

مازندرانی ، نصراالله بن ابو تراب ، ق 14 قمری
māzandarānī ،nasr-ol-lāh ebn-e abū-torāb ( - 20c)


اکمال العبادات = رساله عملیه | ekmāl-ol ‘ebādāt = r.-ye ‘amalīye(فقه)

حسینی دری ، حسن ، ق 14 قمری
hoseynī-ye darī, hasan (- 20c)


النیات فی جمیع العبادات | an-nīyyāt fī jamī‘-il ‘ibādāt(فقه)

قطب راوندی ، سعید بن هبه االله، - 573 قمری
qotb-e rāvandī, sa‘īd ebn-e hebat-ol-lāh(- 1178)


مهج الدعوات و منهج العبادات (العنایات ) | muhaj-ud da‘awāt wa manhaj-ul ‘ibādāt (i‘nāyāt)(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


مهج الدعوات و منهج العبادات (العنایات ) | muhaj-ud da‘awāt wa manhaj-ul ‘ibādāt (i‘nāyāt)(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)


شرح نکت العبادات و جمل الزیادات | š.-u nukat-il-‘ibādāt wa jumal-iz-zīyādāt(فقه)

بهلولی یمانی ، جعفر بن احمد، - 573 قمری
bohlūlī yamānī, ja‘far ebn-e ahmad (- 1178)


مهج الدعوات و منهج العبادات (العنایات ) | muhaj-ud da‘awāt wa manhaj-ul ‘ibādāt (i‘nāyāt)(دعا)

ابن طاوس ، علی بن موسی ، 589 - 664 قمری
ebn-e tāvūs, ‘alī ebn-e mūsā (1194 - 1266)