نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


نگارستان قزوینی = تاریخ نگارستان | negārestān-e qazvīnī = tārīx-e negārestān(تاریخ جهان)

؟ غفاری قزوینی ، احمد بن محمد، 900؟ - 975 قمری
qaffārī qazvīnī, ahmad ebn-e mohammad(1495 - 1568)


نگارستان | negārestān(ادبیات)

معین جوینی ، قرن 8 قمری
mo‘īn-e joveynī (- 14c)


نگارستان چین | negārestān-e čīn(شعر)

بخارائی سرهندی ، احمد، ق 12 قمری
boxārāī sarhandī, ahmad(- 18c)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)


المعجم فی تاریخ ملوک العجم = المعجم فی آثار ملوک العجم = تاریخ معجم | al-mo‘jam fī tārīx-e molūk-el ‘ajam = al-mo‘jam fī āsār-e molūk-el ‘ajam = tārīx-e mo‘jam(تاریخ ایران)

شرف الدین قزوینی ، فضل االله بن عبداالله، 660 - 740 ؟ قمری
šaraf-od-dīn-e qazvīnī, fazl-ol-lāh ebn-e ‘abd-ol-lāh (1262 - 1340)