نکاح المتعه و تزویج البنت الرضیع لاجل المحرمیه | nikāḥ-ul mut‘a wa tazwīj-ul bint-ar ra۳ī‘ li-ajl-il maḥramīya(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


تزویج الصغیره لاجل محرمیه امها = تزویج البنت الرضیعه = رساله فی العقد للمحرمیه فقط | tazwīj-uṣ ṣaġīra li-ajl-i maḥramīyyat-i umm-i-hā = tazwīj-ul bint-ir raḍī‘a = r.-un fi-l ‘aqd li-l-maḥramīyya faqaṭ(فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


تزویج الصغیره لاجل محرمیه امها = تزویج البنت الرضیعه = رساله فی العقد للمحرمیه فقط | tazwīj-uṣ ṣaġīra li-ajl-i maḥramīyyat-i umm-i-hā = tazwīj-ul bint-ir raḍī‘a = r.-un fi-l ‘aqd li-l-maḥramīyya faqaṭ(فقه)

وحید بهبهانی ، محمد باقر بن محمد اکمل ، 1118 - 1205 قمری
vahīd-e behbahānī, mohammad bāqer ebn-e mohammad akmal (1707 - 1791)


عقد الصغیره لاجل المحرمیه | ‘aqd-uṣ ṣaġīra li-ajl-il maḥramīyya(فقه)

مازندرانی ، عبدالرسول
māzandarānī, ‘abd-or-rasūl


نکاح المتعه | nikāḥ-ul mut‘a(فقه)

صیمری ، حسین بن مفلح ، - 933 قمری
saymarī, hoseyn ebn-e mofleh (- 1527)


تزویج علی (ع ) بنته من عمر = انکاح امیر المومنین ابنته من عمر = جواب السوال عن وجه تزویج امیرالمومنین بنته من عمر | tazwīj-u ‘alī bint-a-h min ‘umar = inkāḥ-u amīr-il- mu’minīn ibnat-a-h min ‘umar(فقه ، تاریخ)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


تزویج علی (ع ) بنته من عمر = انکاح امیر المومنین ابنته من عمر = جواب السوال عن وجه تزویج امیرالمومنین بنته من عمر | tazwīj-u ‘alī bint-a-h min ‘umar = inkāḥ-u amīr-il- mu’minīn ibnat-a-h min ‘umar(فقه ، تاریخ)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


صیغ عقود و نکاح و کفاره افطار رمضان (رساله در) = آداب نکاح = عقود نکاح | sīyaq-e ‘oqūd va nekāh va kaffāre-ye eftār-e ramazān (r. dar) = ādāb-e nekāh = ‘oqūd-e nekāh(فقه)

حسینی خاتون آبادی ، محمد باقر بن اسماعیل ، 1070 - 1127 قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad bāqer ebn-e esmā‘īl (1660 - 1715)


صیغ عقود و نکاح و کفاره افطار رمضان (رساله در) = آداب نکاح = عقود نکاح | sīyaq-e ‘oqūd va nekāh va kaffāre-ye eftār-e ramazān (r. dar) = ādāb-e nekāh = ‘oqūd-e nekāh(فقه)

حسینی خاتون آبادی ، محمد باقر بن اسماعیل ، 1070 - 1127 قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad bāqer ebn-e esmā‘īl (1660 - 1715)


صیغ عقود و نکاح و کفاره افطار رمضان (رساله در) = آداب نکاح = عقود نکاح | sīyaq-e ‘oqūd va nekāh va kaffāre-ye eftār-e ramazān (r. dar) = ādāb-e nekāh = ‘oqūd-e nekāh(فقه)

حسینی خاتون آبادی ، محمد باقر بن اسماعیل ، 1070 - 1127 قمری
hoseynī xātūn-ābādī, mohammad bāqer ebn-e esmā‘īl (1660 - 1715)