نفس = معرفت نفس = منتخب اخلاق ناصری | nafs = ma‘refat-e nafs = mn.-e axlāq-e nāserī(اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


توضیح الاخلاق = شرح اخلاق ناصری = تصفیه اخلاق ناصری | towzīh-ol axlāq = š.-e axlāq-e nāserī = tasfīye-ye axlāq-e nāserī(اخلاق)

سلطان العلماء، حسین بن محمد، 1001 - 1064 قمری
soltān-ol-‘olamā’, hoseyn ebn-e mohammad (1593 - 1654)


اخلاق ناصری | axlāq-e nāserī(اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


اخلاق ناصری | axlāq-e nāserī(اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


اخلاق ناصری | axlāq-e nāserī(اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


اخلاق ناصری | axlāq-e nāserī(اخلاق)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


مشکل حل = حل مشکل = مراتب معرفت = معرفت خداوند | moškel-e hal = hall-e moškel = marāteb-e ma‘refat = ma‘refat-e xodāvand(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)

ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﺒﺎﺭﺕ »ﺍﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ« ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ »ﻣﻌﺮﻓﺖ«. ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺳﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺖ: »ﺍﺩﻧﺎﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﺪﺍﻧﺪ ??

آداب ناصری | ādāb-e nāserī(اخلاق)

خلوتی ، محمد ابراهیم بن احمد، - 1252 ؟ ق
xalvatī, mohammad ebrāhīm ebn-e ahmad (-1836?)


آداب ناصری | ādāb-e nāserī(اخلاق)

خلوتی ، محمد ابراهیم بن احمد، - 1252 ؟ ق
xalvatī, mohammad ebrāhīm ebn-e ahmad (-1836?)


مکاتیب (منتخب ) = منتخب مکاتیب قطبیه | makātīb (mn.) = montaxab-e makātīb-e qotbīyye(اخلاق)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)