نفس ناطقه | nafs-e nāteqe(عرفان و تصوف)ناطقه غیبی حسنه | nāteqe-ye qaybī-ye hasane(آداب و سنن)حقیقه النفس = تجرد نفس ناطقه | ḥaqīqat-un nafs = tajarrod-e nafs-e nāteqe(فلسفه)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636 - 1710)


بقای نفس عاقله = جدائی جان و تن = بقای نفس ناطقه | baqā-ye nafs-e ‘āqele = jodā’ī-ye jān va tan = baqā-ye nafs-e nāteqe(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)