نفثه المصدور | nafsat-ol masdūr(تاریخ ایران)

نسوی ، محمد بن احمد، - 647 ؟ قمری
nasavī,mohammad ebn-e ahmad(- 1250)


نفثه المصدور و تحفه المشکور | nafṯat-ul maṣdūr wa tuḥfat-ul maškūr(عرفان و تصوف)

صدرالدین قونیوی ، محمد بن اسحاق ، 607 - 673 قمری
sadr-od-dīn qūnīyavī,mohammad ebn-e eshāq (1211 - 1275)