نفائس الفنون فی عرایس العیون | nafā’es-ol fonūn fī ‘arāyes-el ‘oyūn(چند دانشی)

شمس الدین آملی ، محمد بن محمود، - 753 ؟ قمری
šams-o-dīn-e āmolī,mohammad ebn-e mahmūd(- 1353)


نفائس الفنون فی عرایس العیون | nafā’es-ol fonūn fī ‘arāyes-el ‘oyūn(چند دانشی)

شمس الدین آملی ، محمد بن محمود، - 753 ؟ قمری
šams-o-dīn-e āmolī,mohammad ebn-e mahmūd(- 1353)


قره العیون فی اعز الفنون = مکنونه الکلمات = المقالات الاثنی عشریه | qurrat-ul ‘uyūn fī a‘azz-il funūn = maknūnat-ul kalamāt = al-maqālāt-ul iṯnā ‘ašarīyya(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


قره العیون فی اعز الفنون = مکنونه الکلمات = المقالات الاثنی عشریه | qurrat-ul ‘uyūn fī a‘azz-il funūn = maknūnat-ul kalamāt = al-maqālāt-ul iṯnā ‘ašarīyya(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


قره العیون فی اعز الفنون = مکنونه الکلمات = المقالات الاثنی عشریه | qurrat-ul ‘uyūn fī a‘azz-il funūn = maknūnat-ul kalamāt = al-maqālāt-ul iṯnā ‘ašarīyya(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


قره العیون فی اعز الفنون = مکنونه الکلمات = المقالات الاثنی عشریه | qurrat-ul ‘uyūn fī a‘azz-il funūn = maknūnat-ul kalamāt = al-maqālāt-ul iṯnā ‘ašarīyya(کلام و اعتقادات)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


انموذج الفنون | unmūḏaj-ul funūn(چند دانشی)

میرزا جان باغنوی ، حبیب االله، - 994 ؟ قمری
mīrzā jān-e bāqnavī, habīb-ol-lāh (- 1586)


نفائس الاصول فی شرح معالم الاصول | nafā’is-ul uṣūl fī š.-i ma‘ālim-ul uṣūl(اصول فقه)

خوئی ، حسین بن علی ، قرن 13 قمری
xū’ī, hoseyn ebn-e ‘alī (- 19c)


نفائس الارقام = اثبات واجب | nafā’es-ol arqām = esbāt-e vājeb(کلام و اعتقادات)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


نفائس المسائل و عرائس الوسائل | nafā’is-ul masā’il wa ‘arā’is-ul wasā’il(فقه)

آرانی کاشانی ، محمد علی بن محمد مهدی ، 1250 - 1325 قمری
ārānī kāšānī,mohammad ‘alī ebn-e mohammad mahdī (1835 - 1907)