نفائس الارقام = اثبات واجب | nafā’es-ol arqām = esbāt-e vājeb(کلام و اعتقادات)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


اصول دین = اثبات واجب = ترجمه العقائد = اثبات الامامه | osūl-e dīn = esbāt-e vājeb = tarjomat-ol-‘aqā’ed = esbāt-ol-emāmat(کلام و اعتقادات)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


اصول دین = اثبات واجب = ترجمه العقائد = اثبات الامامه | osūl-e dīn = esbāt-e vājeb = tarjomat-ol-‘aqā’ed = esbāt-ol-emāmat(کلام و اعتقادات)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


اثبات الواحد الحقیقی = اثبات وحده المبدا = وحده واجب الوجود = اثبات الواحد الاول = رساله اثبات وحده االله جل جلاله | iṯbāt-ul wāḥid-il ḥaqīqī = iṯbāt-u waḥdat-il mabda’ = waḥdat-u wājib-il wujūd = iṯbāt-ul wāḥid-il awwal = r.-u iṯbāt-i waḥdat-il lāh jall-a jalāl-i-h(فلسفه)

نصیرالدین طوسی ، محمد بن محمد، 597 - 672 قمری
nasīr-od-dīn-e tūsī, mohammad ebn-e mohammad (1201 - 1274)


الفراید فی بیان کلمه التوحید = اثبات واجب | al-farāyed fī bayān-e kalemat-it towhīd = esbāt-e vājeb(عرفان و تصوف)

جیلانی ، محمد باقر
jīlānī, mohammad bāqer


نجم ثاقب در اثبات واجب | najm-e sāqeb dar esbāt-e vājeb(فلسفه)

خاتون آبادی ، محمد حسین بن صالح ، - 1151 قمری
xātūn ābādī,mohammad hoseyn ebn-e sāleh(- 1739)


توحید واجب الوجود = مفهوم واجب شبهه ابن کمون | tawḥīd-u wājib-il wujūd = mafhūm-e vājeb-e šobhe-ye ebn-e kamūn(فلسفه)

تنکابنی ، محمد بن عبدالفتاح ، 1040 - 1124 ؟ قمری
tonekābonī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-fattāh (1631 - 1712)


توحید = اثبات واجب = توحید استدلالی | towhīd = esbāt-e vājeb = towhīd-e estedlālī(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


نفائس الفنون فی عرایس العیون | nafā’es-ol fonūn fī ‘arāyes-el ‘oyūn(چند دانشی)

شمس الدین آملی ، محمد بن محمود، - 753 ؟ قمری
šams-o-dīn-e āmolī,mohammad ebn-e mahmūd(- 1353)


نفائس الفنون فی عرایس العیون | nafā’es-ol fonūn fī ‘arāyes-el ‘oyūn(چند دانشی)

شمس الدین آملی ، محمد بن محمود، - 753 ؟ قمری
šams-o-dīn-e āmolī,mohammad ebn-e mahmūd(- 1353)