نغمه الاغانی فی عشره الاخوان | naġmat-ul aġānī fī ‘išrat-il ixawān(شعر، اخلاق)

مدنی ، علی خان بن احمد، 1052 - 1118 ؟ قمری
madanī, ‘alī xān ebn-e ahmad(1643 - 1707)


ابواب الجنان فی حقوق الاخوان = حقوق الاخوان | abwāb-ul jinān fī ḥuqūq-il ixwān(اخلاق)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


ابواب الجنان فی حقوق الاخوان = حقوق الاخوان | abwāb-ul jinān fī ḥuqūq-il ixwān(اخلاق)

کرمانی ، محمد کریم بن ابراهیم ، 1225 - 1288 قمری
kermānī, mohammad karīm ebn-e ebrāhīm (1810 - 1871)


مصادقه الاخوان = کتاب الاخوان | muṣādiqat-ul ixawān = k.-ul ixawān(حدیث)

شیخ صدوق ، محمد بن علی ، 311؟ - 381 قمری
šeyx-e sadūq, mohammad ebn-e ‘alī (924 - 992)

ﻛﺘﺎﺏ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻬﻞ ﻭ ﺳﻪ»ﺑﺎﺏ« ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﻣﻌﺎﺷﺮﺕ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺩﻳﻨﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ??

الاغانی | al-aġānī(ادبیات)

ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین ، 284 - 356 قمری
ab-ol-faraj-e esfahānī, ‘alī ebn-e hoseyn (898-968)


لذت النساء = باه نامه = عشره الملوک = کوک شاستر | lezzat-on nesā’ = bāh nāme = ‘ašarat-ol molūk = kūk šāster(طب)

کوکاپندت
kūkāyendet


الروضه النضره فی علماء المائه الحادیه عشره = طبقات اعلام الشیعه | ar-rawḍat-un naḍra fī ‘ulamā’-il mi’at-il ḥādīyat-i ‘ašara = ṭabaqāt-u a‘lām-iš šī‘a(تراجم)

آقابزرگ طهرانی ، محمد محسن ، 1293 - 1389 قمری
āqā-bozorg-e tehrānī, mohammad mohsen (1876 - 1969)


تذکره الاخوان | taḏkirat-ul ixwān(کلام و اعتقادات)

سلیمان میرزا قاجار، ق 13 قمری
soleymān mīrzā qājār (- 19c)


ضیافه الاخوان و هدیه الخلان | ḍīyāfat-ul ixwān wa hidyat-ul xullān(تراجم)

قزوینی ، محمد بن حسن ، - 1096 قمری
qazvīnī, mohammad ebn-e hasan (- 1685)


جواب بعض الاخوان | jawāb-u ba‘ḍ-il ixwān(پاسخ پرسشها)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)