نعمت عظمی | ne‘mat-e ‘ozmā(تفسیر)

عالی شیرازی ، محمد، - 1121 قمری
‘ālī šīrāzī, mohammad (- 1710)


سلوک نعمت اللهی | solūk-e ne‘mat-ol-ālāhī(عرفان و تصوف ، دعا)خوان پر نعمت | xān-e por-ne‘mat(گوناگون)

غزنی ، زین بدر، ق 8 قمری
qazanī, zayn badr (- 14c)


زهر الربیع (ترجمه ) | zahr-or rabī‘ (t.)(داستان)

جزائری ، نورالدین محمد بن نعمت االله، ق 13 قمری
jazā’erī, nūr-od-dīn mohammad ebn-e ne‘mat-ol-lāh (- 19c)


زهر الربیع (ترجمه ) | zahr-or rabī‘ (t.)(داستان)

جزائری ، نورالدین محمد بن نعمت االله، ق 13 قمری
jazā’erī, nūr-od-dīn mohammad ebn-e ne‘mat-ol-lāh (- 19c)


بحر الخواص | mobārak-šāh-e kermānī, ne‘mat-ol-lāh ebn-e moqīs-od- dīn mohammad (- 1398)(طب)کفایه الاسلام = احکام منظوم = فرض و سنت | kefāyat-ol eslām = ahkām-e manzūm = farz va sonat(فقه ،شعر)

سید نعمت االله، ق 7 قمری
seyyed ne‘mat-ol-lāh(- 13c)


دیوان ابوالوفاء | d.-e ab-ol-vafā(شعر)

طالبی نعمت اللهی ، عبدالوفاء
tālebī ne‘mat-ol ālāhī, a‘bd-ol-vafā’


ادعیه | ad‘īye(دعا)

وزیر، نعمت االله بن آقاحبیب االله
vazīr, ne‘mat-ol-lāh ebn-e āqā habīb-ol-lāh


بدیع التواریخ | badī‘-ot tavārīx()

نعمت فسائی ، محمود بن زین العابدین ، 1270 - 1344 ؟ قمری
ne‘mat-e fasā’ī, mahmūd ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (1854- 1926)