نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


نظم اللالی فی تجوید کلام االله المتعالی = اللولوئیه = تجوید منظوم = منظومه در تجوید | nazm-ol la’ālī fī tajvīd-e kalām-el lāh-el mota‘ālī = al- lu’lu’īya = tajvīd-e manzūm = mnz. dar tajvīd(شعر، تجوید)

قاری ، ابوالقاسم ، ق 11 قمری
qārī,ab-ol-qāsem(- 17c)


وقف (منظومه ) = تجوید منظوم | vaqf (mnz.) = tajvīd-e manzūm(شعر، تجوید)



شرح القصیده الفائحه فی تجوید الفاتحه = منظومه فی تجوید فاتحه الکتاب | š.-ul qaṣīdat-il fā’ḥa fī tajwīd-il fātiḥa = manẓūmat-un fī tajwīd-i-fātiḥat-il-kitāb(تجوید)

سمرقندی ، محمد بن محمود، - 780 قمری
samarqandī, mohammad ebn-e mahmūd (- 1379)


تجوید منظوم = منظومه فی التجوید = الرموز فی التجوید | tajvīd-e manzūm = manzūmat-on fe-t tajvīd = ar-romūz fe-t tajvīd(شعر، تجوید)

جوربدری ، محمد بن بهاءالدین
jūrbdarī, mohammad ebn-e bahā’-od-dīn


تجوید (منظوم ) | tajvīd (manzūm)(شعر، تجوید)

شیرازی ، رضا علی بن عبدالغفور، ق 13 قمری
šīrāzī, rezā ‘alī ebn-e ‘abd-ol-qafūr (-19c)