ترجمان القوافی = قوافی = لغات القوافی = بیان القافیه | tarjumān-ul qawāfī = qawāfī = luġāt-ul qawāfī = bayān-ul qāfīya(لغت)

تفلیسی ، حبیش بن ابراهیم ، ق 7 قمری
taflīsī, hobayš ebn-e ebrāhīm ( - 13c)


الکافی فی علمی العروض و القوافی | al-kāfī fī ‘ilmay-il ‘arūḍ wa-l qawāfī(عروض و قافیه)نظم القوافی | naẓm-ul qawāfī(عروض و قافیه ، شعر)

حسینی خراسانی ، محمد بن حسن ، - 1322 قمری
hoseynī xorāsānī, mohammad ebn-e hasan (- 1904)


مختصر الوافی فی علم القوافی = الرساله الوافیه فی علم القافیه = رساله در قافیه = وافیه در علم قافیه = دستور قافیه | moxtasar-ol vāfī fī ‘elm-el qavāfī = ar-r.-ol vāfīya fī ‘elm-el qāfīya = r. dar qāfīye = vāfīye dar ‘elm-e qāfīye = dastūr-e qāfīye(عروض و قافیه)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)