تحفه قطب شاهی = شرح خلاصه الحساب = ترجمه خلاصه الحساب | tohfe-ye qotb-šāhī = š.-e xolāsat-ol hesāb = t.-ye(ریاضیات)

شاهرودی ، حسین بن ابراهیم ، ق 11 قمری
šāhrūdī, hoseyn ebn-e ebrāhīm (-17c)


خلاصه الحساب (ترجمه ) = شرح خلاصه الحساب | xulāṣat-ul ḥisāb (t.) = š.-u xulāṣat-il ḥisāb(ریاضیات)

ترشیزی ، محمد صادق بن عبدالعلی ، ق 11 قمری
toršīzī ،mohammad sādeq ebn-e ‘abd-ol-‘alī (- 17c)


انوار خلاصه الحساب فی شرح خلاصه الحساب | anwār-u xulāṣat-il ḥisāb fī š.-i xulāṣat-il ḥisāb(ریاضیات)

سهارنپوری ، عصمه االله بن اعظم ، - 1100 قمری
sahāranpūrī, ‘esmat-ol-lāh ebn-e a‘zam (- 1689)


شرح خلاصه الحساب = ترجمه خلاصه الحساب | š.-e xolāsat-ol-hesāb = t.-ye xolāsat-ol-hesāb(ریاضیات)

قزوینی ، عبداالله بن شاه منصور، ق 11 قمری
qazvīnī, ‘abd-ol-lāh ebn-e šāh mansūr (- 17c)


کشف الحجاب عن علم الحساب = ترجمه خلاصه الحساب | kašf-ol hejāb ‘an ‘elm-el hesāb = t.-ye xolāsat-ol hesāb(ریاضیات)

کرباسی ، عبدالرحیم بن محمد رضا، - 1335 قمری
karbāsī, ‘abd-or-rahīm ebn-e mohammad rezā(- 1917)


رشح السحاب فی شرح نظم الحساب = شرح خلاصه الحساب | rašḥ-us saḥāb fī š.-i naẓm-il ḥisāb = š.-u xulāṣat-il ḥisāb(ریاضیات)

قزوینی ، محسن بن محمد طاهر، - 1150 قمری
qazvīnī, mohsen ebn-e mohammad tāher ( - 1738)


شرح خلاصه الحساب = کنز الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb = kanz-ul-ḥisāb(ریاضیات)

فاضل جواد، جواد بن سعید، - 1065 قمری
fāzel javād, javād ebn-e sa‘īd (- 1655)


شرح خلاصه الحساب = کنز الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb = kanz-ul-ḥisāb(ریاضیات)

فاضل جواد، جواد بن سعید، - 1065 قمری
fāzel javād, javād ebn-e sa‘īd (- 1655)


شرح خلاصه الحساب = کنز الحساب | š.-u xolāsat-il-ḥisāb = kanz-ul-ḥisāb(ریاضیات)

فاضل جواد، جواد بن سعید، - 1065 قمری
fāzel javād, javād ebn-e sa‘īd (- 1655)


نظم الحساب = نظم خلاصه الحساب | nazm-ol hesāb = nazm-e xolāsat-ol hesāb(شعر، ریاضیات)

حسینی سیفی ، محمد بن محمد مهدی ، - 1150؟ قمری
hoseynī seyfī, mohammad ebn-e mohammad mahdī (- 1738)