نضد الایضاح فی ترتیب ایضاح الاشتباه | na۳d-ul ī۳āḥ fī tartīb-i ī۳āḥ-il ištibāh(رجال)

علم الهدی ، محمد بن محسن ، 1039 - 1115 قمری
‘alam-ol-hodā, mohammad ebn-e mohsen (1630- 1704)


ایضاح الاشتباه فی اسماء الرواه = ایضاح الاشتباه فی ضبط تراجم الرجال | īḍāḥ-ul ištibāh fī asmā’-ir ruwāt = īḍāḥ-ul ištibāh fī ḍabṭ-i tarājim-ir rijāl(رجال)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


ایضاح الاشتباه فی اسماء الرواه = ایضاح الاشتباه فی ضبط تراجم الرجال | īḍāḥ-ul ištibāh fī asmā’-ir ruwāt = īḍāḥ-ul ištibāh fī ḍabṭ-i tarājim-ir rijāl(رجال)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


ایضاح الاشتباه فی اسماء الرواه = ایضاح الاشتباه فی ضبط تراجم الرجال | īḍāḥ-ul ištibāh fī asmā’-ir ruwāt = īḍāḥ-ul ištibāh fī ḍabṭ-i tarājim-ir rijāl(رجال)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


ایضاح الاشتباه فی اسماء الرواه = ایضاح الاشتباه فی ضبط تراجم الرجال | īḍāḥ-ul ištibāh fī asmā’-ir ruwāt = īḍāḥ-ul ištibāh fī ḍabṭ-i tarājim-ir rijāl(رجال)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251-1326)


تتمیم الافصاح فی ترتیب الایضاح | tatmīm-ul ifṣāḥ fī tartīb-il īḍāh(رجال)

موسوی اصفهانی ، جعفر بن حسین ، 1090 - 1158 قمری
mūsavī esfahānī, ja‘far ebn-e hoseyn (1679-1745)


شرح شواهد الایضاح (الف ) | š.-u šawāhid-il-īyḍāḥ(معانی بیان)

وابسته به : الایضاح فی المعانی و البیان ؛ خطیب قزوینی ، محمد بن عبدالرحمن (666 - 739) شرح نسبتا مفصلی است با عناوین «قوله ، قوله » بر ابیات کتاب «الایضاح فی المعانی و البیان » خطیب دمشق . نویسنده ...


ترتیب رجال الکشی = ترتیب اختیار الرجال | tartīb-u rijāl-il kaššī = tartīb-u ixtīyār-ir rijāl(رجال)

قهپائی ، عنایه االله بن علی ، ق 11 قمری
qohpā’ī, ‘enāyat-ol-lāh ebn-e ‘alī (- 17c)


ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد = ایضاح القواعد | īḍāḥ-ul fawā’id fī š.-i muškilāt-il qawā‘id = īḍāḥ-ul qawā‘id(فقه)

فخرالمحققین ، محمد بن حسن ، 682 - 771 قمری
faxr-ol-mohaqqeqīn, mohammad ebn-e hasan (1284- 1370)


ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد = ایضاح القواعد | īḍāḥ-ul fawā’id fī š.-i muškilāt-il qawā‘id = īḍāḥ-ul qawā‘id(فقه)

فخرالمحققین ، محمد بن حسن ، 682 - 771 قمری
faxr-ol-mohaqqeqīn, mohammad ebn-e hasan (1284- 1370)