نصیحت نامه | nasīhat-nāme(مواعظ)نصیحت نامه | nasīhat-nāme(مواعظ)ظفرنامه = پرسشها و پاسخها از بزرگمهر = پیروز نامه = خردنامه = پندنامه بزرگمهر = نصیحت نامه | zafar-nāme = porseš-hā va pāsox-hā az bozorgmehr = pīrūz-nāme = xerad-nāme = pand-nāme bozorgmehr = nasīhat-nāme(اخلاق)

؟ بزرگمهر
bozorgmehr


پندنامه = نصیحت نامه | pand-nāme = nasīhat-nāme(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415-1493)


نصیحت نامه = اسباب نکبت | nasīhat-nāme = asbāb-e nekbat(شعر، اخلاق)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


نصیحت نامه شاهی | nasīhat-nāme-ye šāhī(اخلاق)

کمال خوارزمی ، حسین بن حسن ، - 839 ؟ قمری
kamāl xārazmī,hoseyn ebn-e hasan(- 1436)


نصیحت نامه | nasīhat-nāme(حدیث ، اخلاق)

مراغه ای ، میرزا نصیر بن حاجی معصوم ، ق 12 قمری
marāqe ī, mīrzā nasīr ebn-e hājī ma‘sūm (- 18c)


قابوسنامه = نصیحت نامه | qābūs-nāme = nasīhat-nāme(اخلاق)

عنصر المعالی ، کیکاوس بن اسکندر، - 462 قمری
‘onsor-ol-ma‘ālī, keykāvūs ebn-e eskandar ( - 1070)


قابوسنامه = نصیحت نامه | qābūs-nāme = nasīhat-nāme(اخلاق)

عنصر المعالی ، کیکاوس بن اسکندر، - 462 قمری
‘onsor-ol-ma‘ālī, keykāvūs ebn-e eskandar ( - 1070)


اخلاق الاولیاء = نصیحت نامه | axlāq-ol-owlīyā’ = nasīhat nāme(اخلاق)

جاجرمی ، ابوالحسن بن محمد کاظم ، ق 13 قمری
jājarmī, ab-ol-hasan ebn-e mohammad kāzem ( - 19c)