نصیحت حکماء = اسباب نکبت = پندنامه منظوم | nasīhat-e hokamā’ = asbāb-e nekbat = pand-nāme manzūm(شعر)نصیحت نامه = اسباب نکبت | nasīhat-nāme = asbāb-e nekbat(شعر، اخلاق)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


طب منظوم = ده پند ارسطو = منظومه طبی = نصایح حکماء فی الحکمه = رساله منظوم طب | tebb-e manzūm = dah pand-e arastū = manzūme-ye tebbī = nasāyeh-e hokamā’ fe-l hekma = r. manzūm-e tebb(طب ، شعر)

بزرگمهر
bozorgmehr


پندنامه = نصیحت نامه | pand-nāme = nasīhat-nāme(شعر)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415-1493)


ظفرنامه = پرسشها و پاسخها از بزرگمهر = پیروز نامه = خردنامه = پندنامه بزرگمهر = نصیحت نامه | zafar-nāme = porseš-hā va pāsox-hā az bozorgmehr = pīrūz-nāme = xerad-nāme = pand-nāme bozorgmehr = nasīhat-nāme(اخلاق)

؟ بزرگمهر
bozorgmehr


حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات = سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات | haqīqat va keyfīyat-e selsele-ye mowjūdāt va tasalsol-e asbāb va mosabbebāt(فلسفه)

؟ ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات = سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات | haqīqat va keyfīyat-e selsele-ye mowjūdāt va tasalsol-e asbāb va mosabbebāt(فلسفه)

؟ ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


استعمال اسباب نی ود | este‘māl-e asbāb-e ney vūd(طبیعیات)پندنامه انوشیروان | pand-nāme-ye anūšīravān(اخلاق)پندنامه | pand-nāme(شعر، اخلاق)

امان االله
amān-ol-lāh