انوار الحکمه = انوار حکمت = کلمات یوسفی = نصایح یوسفی | anvār-ol hekma = anvār-e hekmat = kalamāt-e yūsofī = nasāyeh-e yūsofī(اخلاق)

؟ یوسفی هروی ، یوسف بن محمد، - 966 قمری
yūsofī heravī, yūsof ebn-e mohammad (- 1559)


تحفه الوزراء = تحفه الملوک = چهل باب = تحفه انوار = نصایح الملوک = رساله ای در اخلاق | tohfat-ol vozarā’ = tohfat-ol molūk = čehel bāb = tohfe-ye anvār = nasāyeh-ol molūk = r.-ī dar axlāq(اخلاق)

اصفهانی ، جلال الدین محمد، ق 7 قمری
esfahānī, jalāl-od-dīn mohammad (-13c)


انوار الحکمه = انوار حکمت = کلمات یوسفی = نصایح یوسفی | anvār-ol hekma = anvār-e hekmat = kalamāt-e yūsofī = nasāyeh-e yūsofī(اخلاق)

؟ یوسفی هروی ، یوسف بن محمد، - 966 قمری
yūsofī heravī, yūsof ebn-e mohammad (- 1559)


پندنامه = صد پند = نصایح لقمان = اندرزنامه | pand-nāme = sad pand = nasāyeh-e loqmān = andarz- nāme(اخلاق)

لقمان
loqmān


تحفه الوزراء = تحفه الملوک = چهل باب = تحفه انوار = نصایح الملوک = رساله ای در اخلاق | tohfat-ol vozarā’ = tohfat-ol molūk = čehel bāb = tohfe-ye anvār = nasāyeh-ol molūk = r.-ī dar axlāq(اخلاق)

اصفهانی ، جلال الدین محمد، ق 7 قمری
esfahānī, jalāl-od-dīn mohammad (-13c)


توزک تیموری = تزوک تیموری = تیمورنامه = تزوکات = نصایح الملوک = تدابیر الملوک = توزکات تیموری = ملفوظات امیر تیمور = ملفوظات صاحبقران | tūzok-e teymūrī = tozūk-e teymūrī = teymūr-nāme = tozūkāt(تاریخ جهان)

تیمور گورکان ، 736 - 807 قمری
teymūr gūrkān (1336 - 1405)


طب منظوم = ده پند ارسطو = منظومه طبی = نصایح حکماء فی الحکمه = رساله منظوم طب | tebb-e manzūm = dah pand-e arastū = manzūme-ye tebbī = nasāyeh-e hokamā’ fe-l hekma = r. manzūm-e tebb(طب ، شعر)

بزرگمهر
bozorgmehr


کنز الرموز = کنوز الرموز = کنز النصایح | kanz-or romūz = konūz-or romūz = kanz-on nasāyeh(اخلاق)

فاضل سلماسی
fāzel salmāsī


نصایح مشفقانه و مهر و محبت ومودت و الفت زن و شوهر | nasāyeh-e mošfeqāne va mehr va mohabbat va mavaddat va olfat-e zan va šohar(اخلاق)

احتشام الدوله ، - 1278 قمری
ehtešām-od-dowle (- 1862)


نصایح الملوک فی السیر و السلوک | nasāyeh-ol molūk fe-s seyr va-s solūk(اخلاق)

قاضی بغداد، یوسف بن حسن ، - 922 قمری
qāzī-ye baqdād, yūsof ebn-e hasan (- 1517)