نشاه الخوارج | naš’at-ul xawārij(تاریخ)

خرسان ، طالب ، قرن 15 قمری
xarsān, tāleb(- 21c)


نشاه المذاهب | naša’t-ul ma۱āhib(ادیان و مذاهب)

خرسان ، طالب ، ق 15 قمری
xarsān, tāleb(- 21c)