نشان ه های رسمی دولت ایران | nešāne-hā-ye rasmī-ye dowlat-e īrān(قانون)سالنامه دولت علیه ایران | sāl-nāme-ye dovlat-e ‘alīyya-ye īrān(تاریخ)

اعتماد السلطنه ، محمد حسن بن علی ، 1259 - 1313 قمری
e‘temād-os-saltane, mohammad hasan ebn-e ‘alī (1843 - 1896)


دیوان دولت قاجار | d.-e dowlat qājār(شعر)

دولت قاجار، محمدعلی بن فتحعلی ،1203 - 1237قمری
dowlat qājār, mohammad ‘alī ebn-e fath-‘alī (1789 - 1822)


تاریخ پادشاهان ایران = تاریخ ایران = خلاصه التواریخ | tārīx-e pādešāhān-e īrān = tārīx-e īrān = xolāsat-ot tavārīx(تاریخ ایران)

ادیب کاشانی ، احمد بن ابوالحسن ، ق 13 قمری
adīb kāšānī, ahmad ebn-e ab-ol-hasan (-19c)


تاریخ ایران باستان و اسکندر | tārīx-e īrān-e bāstān va eskandar(تاریخ ایران)جزوه تاریخ ایران | jozve-ye tārīx-e īrān(تاریخ ایران)

محمد حسین میرزا، ق 14 قمری
mohammad hoseyn mīrzā (- 20c)


تاریخ ایران و جهان | tārīx-e īrān va jahān(تاریخ ایران)تاریخ سلاطین ایران | tārīx-e salātīn-e īrān(تاریخ ایران)تاریخ پادشاهان ایران | tārīx-e pādešāhān-e īrān(تاریخ ایران)تاریخ ایران | tārīx-e īrān(تاریخ ایران)