نزهه الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر | nuzhat-un nāẓir fi-l jam‘-i bayn-al ašbāh wa-n naẓā’ir(فقه)

ابن سعید، یحیی بن احمد، 601 - 689 ؟ قمری
ebn-e sa‘īd,yahyā ebn-e ahmad (1205 - 1291)


نزهه الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر | nuzhat-un nāẓir fi-l jam‘-i bayn-al ašbāh wa-n naẓā’ir(فقه)

ابن سعید، یحیی بن احمد، 601 - 689 ؟ قمری
ebn-e sa‘īd,yahyā ebn-e ahmad (1205 - 1291)


نزهه الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر | nuzhat-un nāẓir fi-l jam‘-i bayn-al ašbāh wa-n naẓā’ir(فقه)

ابن سعید، یحیی بن احمد، 601 - 689 ؟ قمری
ebn-e sa‘īd,yahyā ebn-e ahmad (1205 - 1291)


الاشباه و النظائر الفقهیه علی مذهب الحنفیه = الاشباه و النظائر فی الفروع | al-ašbāh wa-n naẓā’ir-il fiqhīyya ‘alā maḏhab-il ḥanafīyya = al-ašbāh wa-n-naẓā’ir fi-l-furū‘(فقه)

ابن نجیم ، زین الدین بن ابراهیم ، - 970 قمری
ebn-e nojaym, zeyn-od-dīn ebn-e ebrāhīm (- 1563)


الاشباه و النظائر فی النحو | al-ašbāh wa-n-naẓā’ir fi-n-naḥw(نحو)

سیوطی ، عبدالرحمن بن ابی بکر، 849 - 911 قمری
soyūtī, ‘abd-or-rahmān ebn-e abī-bakr (1446 - 1506)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)