نزهه الالباب فی معرفه الالقاب | nuzhat-ul albāb fī ma‘rifat-il alqāb(رجال)

ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی ، 733 - 852 قمری
ebn-e hajar-e ‘asqalānī,ahmad ebn-e ‘alī (1333 - 1449)


تحفه الاصحاب و نزهه ذوی الالباب | tuḥfat-ul aṣḥāb wa nuzhat-u ḏawi-l albāb(گوناگون)

شرجی ، شمس الدین بن محمد، ق 11 قمری
šarjī, šams-od-dīn ebn-e mohammad (-17c)


نزهه الالباب فی شرح حدیث ابن طاب | nuzhat-ul albāb fī š.-i ḥadīṯ-i ibn-i ṭāb(شرح حدیث)

قزوینی ، محمد مهدی بن حسن ، 1222 - 1300 قمری
qazvīnī,mohammad mahdī ebn-e hasan (1807 - 1883)


روضه اولی الالباب فی معرفه التواریخ و الانساب = تاریخ بناکتی | rawzat-o ole-l-albāb fī ma‘refat-et tavārīx va-l ansāb = tārīx-e banāketī(تاریخ جهان)

بناکتی ، داود بن محمد، - 730 قمری
banāketī, dāvūd ebn-e mohammad (- 1330)


نزهه الزاهد و نزهه العابد = نزهه الزاهد و نهزه العابد | nozhat-oz zāhed va nozhat-ol ‘ābed = nozhat-oz zāhed va nohzat-ol ‘ābed(دعا)نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)


نزهه النواظر و تنبیه الخواطر = تنبیه الخاطر و نزهه الناظر = مجموعه ورام | nuzhat-un nawāẓir wa tanbīh-ul xawāṭir = tanbīh-ul xāṭir wa nuzhat-un nāẓir = majmū‘e-ye warrām(مواعظ، حدیث)

ورام ، مسعود بن عیسی ، - 605 ؟ قمری
varrām,mas‘ūd ebn-e ‘īsā(- 1209)