نزهه الارواح و روضه الافراح = تاریخ الحکماء | nuzhat-ul arwāḥ wa raw۳at-ul afrāḥ = tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)

شهرزوری ، محمد بن محمود، ق 7 قمری
Šahrzūrī,mohammad ebn-e mahmūd(- 13c)


ارتیاح الارواح الی بلاد الافراح | irtīyāḥ-ul-arwāḥ ila bilād-il-afrāḥ(گوناگون)ارتیاح الارواح الی بلاد الافراح | irtīyāḥ-ul-arwāḥ ila bilād-il-afrāḥ(گوناگون)تاریخ الحکماء = اخبار العلماء باخبار الحکماء | tārīx-ul ḥukamā’ = axbār-ul ‘ulamā’ bi-axbār-il ḥukamā’(تراجم)

قفطی ، علی بن یوسف ، 568 - 646 قمری
qeftī, ‘alī ebn-e yūsof (1173-1249)


تاریخ الحکماء | tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)تاریخ الحکماء | tārīx-ul ḥukamā’(تراجم)تاریخ الحکماء (ترجمه ) | tārīx-ol hokamā’ (t.)(تراجم)نزهه الارواح فیما یتعلق باحکام النکاح | nuzhat-ul arwāḥ fīmā yata‘allaq-u bi-aḥkām-in nikāḥ(فقه)

عاملی ، حسین بن موسی ، ق 9 قمری
‘āmelī,hoseyn ebn-e mūsā(- 15c)


نزهه الارواح | nozhat-ol arvāh(عرفان و تصوف)

حسینی هروی ، امیر حسین بن امیر عالم ، 671 - قرن 8 قمری
hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)


نزهه الارواح | nozhat-ol arvāh(عرفان و تصوف)

حسینی هروی ، امیر حسین بن امیر عالم ، 671 - قرن 8 قمری
hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)