نزهت نامه علائی | nozhat nāme-ye ‘alā’ī(دائره المعارف)

رازی ، شهمردان بن ابی الخیر، ق 5 قمری
rāzī,šahmardān ebn-e ab-el-xayr(- 11c)


نزهت نامه علائی | nozhat nāme-ye ‘alā’ī(دائره المعارف)

رازی ، شهمردان بن ابی الخیر، ق 5 قمری
rāzī,šahmardān ebn-e ab-el-xayr(- 11c)


خفی علائی = الخفیه العلائیه = خف علائی | xoffī-ye ‘alā’ī = xoffīya-tol ‘alā’īyya = xoff-e ‘alā’ī(طب)

جرجانی ، اسماعیل بن حسن ، 434 - 531 قمری
jorjānī, esmā‘īl ebn-e hasan (1043 - 1137)


الدره السنیه فی مولد خیر البریه | ad-durrat-us sanīyya fī mulid-i xayr-il barīyya(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

علائی ، خلیل بن کیکلدی ، 694 - 761 قمری
‘alā’ī, xalīl ebn-e keykaldī (1295 - 1360)


الدره السنیه فی مولد خیر البریه | ad-durrat-us sanīyya fī mulid-i xayr-il barīyya(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

علائی ، خلیل بن کیکلدی ، 694 - 761 قمری
‘alā’ī, xalīl ebn-e keykaldī (1295 - 1360)


بصیرت نامه = عبرت نامه = نصرت نامه | basīrat-nāme = ‘ebrat-nāme = nosrat-nāme(سفرنامه)

مفتون دنبلی ، عبدالرزاق بن نجفقلی ،1176 - 1243قمری
maftūn-e donbalī, ‘abd-or-razzāq ebn-e najaf-qolī (1763-1828)


آفرینش حضرت محمد (ص ) = مولود نامه پیامبر (ص ) = آفرینش نامه = نور نامه = مولود نامه | āfarīneš-e hazrat-e mohammad = mowlūd-nāme-ye payāmbar = āfarīneš-nāme = nūr-nāme = mowlūd- nāme(تاریخ پیامبراکرم (ص ))فرخ نامه جمالی = فرح نامه (منتخب ) | farrox nāme-ye jamālī = farah nāme (mn.)(چند دانشی)نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری ، اسناد)

طهماسب صفوی اول ، شاه ایران ، 919 - 984 قمری
tahmāsb-e safavī-ye avval, šāh-e īrān (1514 - 1577)


نامه ها | nāme-hā(نامه نگاری)

نیریزی ، قطب الدین محمد، 1100 - 1173 قمری
neyrīzī, qotb-od-dīn mohammad (1689 - 1760)