نثر اللالی = الدر المکنون | naṯr-ul la’āli = ad-durr-ul maknūn(حدیث)

؟ طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī,fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


نثر اللالی = الدر المکنون | naṯr-ul la’āli = ad-durr-ul maknūn(حدیث)

؟ طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī,fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


نثر اللالی = الدر المکنون | naṯr-ul la’āli = ad-durr-ul maknūn(حدیث)

؟ طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī,fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


نثر اللالی = الدر المکنون | naṯr-ul la’āli = ad-durr-ul maknūn(حدیث)

؟ طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī,fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


نثر اللالی = الدر المکنون | naṯr-ul la’āli = ad-durr-ul maknūn(حدیث)

؟ طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī,fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


نثر اللالی = الدر المکنون | naṯr-ul la’āli = ad-durr-ul maknūn(حدیث)

؟ طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī,fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


نثر اللالی = الدر المکنون | naṯr-ul la’āli = ad-durr-ul maknūn(حدیث)

؟ طبرسی ، فضل بن حسن ، 468؟ - 548 ؟ قمری
tabarsī,fazl ebn-e hasan (1076 - 1154)


الدر المکنون فی شرح قصیده ذی النون | ad-durr-ul maknūn fī š.-i qaṣīdat-i ḏi-n-nūn(کیمیا)

جلدکی ، علی بن ایدمر، - 762 قمری
jeldakī, ‘alī ebn-e aydamor (- 1361)


الدر المکنون و الجوهر المصون | ad-durr-ul maknūn wa-l jawhar-ul maṣūn(علوم غریبه)

ابن عربی ، محمد بن علی ، 560 - 638 قمری
ebn-e ‘arabī, mohammad ebn-e ‘alī (1166 - 1241)


نظم اللالی = در اللالی = نظم در اللالی | nazm-ol la’ālī = dorr-ol la’ālī = nazm-e dorr-ol la’ālī(کلام و اعتقادات ، فقه)

حسینی لاهیجانی ، محمد بن احمد، ق 12 قمری
hoseynī lāhījānī, mohammad ebn-e ahmad (- 18c)