نتایج الافکار فی حکم المقیمین فی الاسفار = صلاه المسافر = القصر و الاتمام = صلاه القصر فی السفر = خروج المقیم عن محل الاقامه | natāyij-ul afkār fī ḥukm-il muqīmīn-a fi-l asfār = ṣalāt- ul musāfir = al-qaṣr wa-l itmām = ṣalāt-ul qaṣr fi-s safar = xurūj-ul muqīm ‘an maḥall-il iqāma(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


نتایج الافکار فی حکم المقیمین فی الاسفار = صلاه المسافر = القصر و الاتمام = صلاه القصر فی السفر = خروج المقیم عن محل الاقامه | natāyij-ul afkār fī ḥukm-il muqīmīn-a fi-l asfār = ṣalāt- ul musāfir = al-qaṣr wa-l itmām = ṣalāt-ul qaṣr fi-s safar = xurūj-ul muqīm ‘an maḥall-il iqāma(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


نتایج الافکار فی حکم المقیمین فی الاسفار = صلاه المسافر = القصر و الاتمام = صلاه القصر فی السفر = خروج المقیم عن محل الاقامه | natāyij-ul afkār fī ḥukm-il muqīmīn-a fi-l asfār = ṣalāt- ul musāfir = al-qaṣr wa-l itmām = ṣalāt-ul qaṣr fi-s safar = xurūj-ul muqīm ‘an maḥall-il iqāma(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


نتایج الافکار فی حکم المقیمین فی الاسفار = صلاه المسافر = القصر و الاتمام = صلاه القصر فی السفر = خروج المقیم عن محل الاقامه | natāyij-ul afkār fī ḥukm-il muqīmīn-a fi-l asfār = ṣalāt- ul musāfir = al-qaṣr wa-l itmām = ṣalāt-ul qaṣr fi-s safar = xurūj-ul muqīm ‘an maḥall-il iqāma(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


منتهی المرام فی صلاه القصر و الاتمام = صلاه المسافر | muntaha-l marām fī ṣalāt-il al-qaṣr wa-l itmām = ṣalāt- ul musāfir(فقه)

رضوی قمی ، محمد بن محمد باقر،1100 - 1160؟قمری
razavī qomī, mohammad ebn-e mohammad bāqer (1689 - 1747)


القصر و التخییر فی الاماکن الاربعه = التخییر بین الاتمام و القصر | al-qasr wa-t taxyīr f-il amākin-il arba‘a = at-taxyīr bayn-al itmām-i wa-l qaṣr(فقه)

شیخ بهائی ، محمد بن حسین ، 953 - 1030 قمری
šeyx-e bahā’ī, mohammad ebn-e hoseyn (1547 - 1621)


القصر فی السفر | al-qaṣr-u fi-s safar(فقه)القصر فی السفر | al-qaṣr fi-s safar(فقه)

طباطبائی حائری ، جعفر بن علی نقی ، - 1321 قمری
tabātabā’ī hā’erī, ja‘far ebn-e ‘alī naqī(- 1903)


صلاه الجمعه = حرمه صلاه الجمعه فی السفر | ṣalāt-ul jum‘a = ḥurmat-u ṣalāt-il jum‘a fi-s safar(فقه)

مسیحا فدشکوئی ، محمد مسیح بن اسماعیل ، 1037؟ - 1127 قمری
masīhā fedeškū’ī, mohammad masīh ebn-e esmā‘īl (1628 - 1715)


صلاه الجمعه = الحث علی صلاه الجمعه = فضائل صلاه الجمعه | salāt-il jum‘a = al-ḥaṯṯ ‘alā ṣalāt-il jum‘a = faḍā’il-u ṣalāt-il jum‘a(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)